Curator

นักคัดสรร

1433920644 tsukamoto tenma by mazelo
TenmaCHAN

นะคะ เขียนแบบนี้ค่ะ อนุญาต ไม่ใช่ญาติเรา ไม่ต้องมีสระอินะจ๊ะ โอกาส ก็ไม่ใช่อากาศ ไม่ต้องใช้ ศ ค่ะ ภาษาไทย 3 คำจากเท็นมะ

จำนวนบทความ
จำนวน kiss
::
::
832
118356932

บทความของนักคัดสรร

กิจกรรม SistaCafe