ALBUM
รวมบทเพลง "พระราชนิพนธ์" ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

พระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ผ่านบทเพลงพระราชนิพนธ์ ทั้ง 48 บทเพลง

ดูหน้าบทความ