ALBUM
เที่ยวแบบอาร์ทๆ ที่หอศิลป์ กรุงเทพ

ประเทศไทยก็ได้มีหอศิลป์ที่ทัดเทียมสากล อันเป็นแหล่งรวบรวมศิลปวัฒนธรรมที่นำมาแสดงให้ปรากฏ เพื่อให้คนไทยได้เรียนรู้ศิลปะ และวัฒนธรรม ซึ่งจะช่วยพัฒนาและยกระดับจิตใจของผู้คนให้สูงขึ้น

ดูหน้าบทความ