ALBUM
เมื่อความแตกต่าง คือ ตัวตน I AM PERFRECT AS I AM!

ตั้งแต่เข้าวงการน้ำหอม ก็ซื้อบ่อยกว่าแต่ก่อนมากๆ นอกจากได้ค้นพบกลิ่นที่ชอบใหม่ๆ อีกหนึ่งอย่างที่ตองชอบ ทุกครั้งเวลาไปลองดมกลิ่นใหม่ๆ ก็คือ เรื่องราวของน้ำหอม นี่แหละ

ดูหน้าบทความ