Curator
curator
once.in.the.memories
49 followers
เลือกอ่านตามหัวข้อ
  • วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
  • วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
  • วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
  • วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
  • วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
  • วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
  • วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
  • วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
  • ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร
summary intro: 73769

เริ่มต้นปี ทำบุญ ไหว้พระ ขอพร เสริมสิริมงคล

เริ่มต้นปี ทำบุญ ไหว้พระ ขอพร เสริมสิริมงคล

08 January 2020
curator_once.in.the.memories once.in.the.memories
08 January 2020
เลือกอ่านตามหัวข้อ


สวัสดีค่ะ ทุก ๆ คน

มาเริ่มต้นปี เข้าวัด ทำบุญ ไหว้พระ ขอพร

เสริมสิริมงคลให้กับตัวเองและครอบครัวกันค่ะ


วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
image_967982
- ที่มารูป: scontent.fbkk7-3.fna.fbcdn.net


" วัดแจ้ง " หรือ ปัจจุบันมีชื่อว่า วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร


วัดอรุณ เป็นวัดสำคัญคู่บ้านคู่เมืองที่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยา โดยได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์เรื่อยมา เป็นวัดที่สวยงามสง่า ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา


พระปรางค์วัดอรุณ เป็นศิลปกรรมที่สวยงามมากค่ะ บนพระปรางค์ประดับด้วยเครื่องกระเบื้องเคลือบ และเครื่องถ้วยชามเบญจรงค์ ที่นำเข้ามาจากจีน ซึ่งมีลวดลายงดงาม เป็นของเก่าแก่และหายาก


image_967984

พระปรางค์วัดอรุณ

Location


ดูข้อมูลเพิ่มเติมของ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ได้ที่ สำนักงานกลางวัดอรุณราชวราราม


วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
image_967983
- ที่มารูป: scontent.fbkk7-3.fna.fbcdn.net


วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร

วัดระฆัง เป็นวัดโบราณสร้างขึ้นสมัยอยุธยา ตั้งอยู่ฝั่งธนบุรี บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นอีกหนึ่งวัดที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน ภายในวัดมีสถาปัตยกรรมไทยที่งดงาม คือ หอพระไตรปิฏก

ไหว้พระ ระประธานยิ้มรับฟ้า พระพุทธรูปเนื้อทองสำริด ปางสมาธิ

กราบสักการะ ขอพร สมเด็จพระพุฒาจารย์ ( โต พรหมรังสี ) สมเด็จพระราชาคณะในสมัยรัชกาลที่ 4

image_967985

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี )

- ที่มารูป: scontent.fbkk7-2.fna.fbcdn.net
image_967986

พระประธานยิ้มรับฟ้า

- ที่มารูป: scontent.fbkk7-2.fna.fbcdn.net
image_967987

ภายในวิหารสมเด็จ

- ที่มารูป: scontent.fbkk7-2.fna.fbcdn.net

Location


ดูข้อมูลเพิ่มเติมของวัด
ได้ที่ วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
image_967989
- ที่มารูป: www.watpho.com


วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร


วัดโพธิ์ เป็นวัดเก่าแก่ที่อยู่คู่บ้านคู่เมือง และเป็นวัด ประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และได้ขึ้นทะเบียนเป็น มรดกความทรงจำโลก ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก อีกด้วย

image_967990

พระพุทธเทวปฏิมากร

- ที่มารูป: www.watpho.com
image_967991

พระพุทธไสยาส

Location


ดูข้อมูลเพิ่มเติม ของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ได้ที่ https://www.watpho.com


วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
image_968106
- ที่มารูป: scontent.fbkk7-3.fna.fbcdn.net


วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร


วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม สร้างขึ้น ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เป็นวัดที่เป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชถึง 3 พระองค์รวมถึงพระองค์ปัจจุบัน


วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เป็นวัดที่เป็นที่ตั้งของสุสานหลวงแห่งเดียวในกรุงเทพมหานคร เป็นอีกหนึ่งวัดที่ประดิษฐานพระบรมราช สรีรางคารของในหลวงรัชกาลที่ 9


Location


ดูข้อมูลวัดเพิ่มเติม ได้ที่ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม Wat Rajabopit


วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
image_968107
- ที่มารูป: scontent.fbkk7-2.fna.fbcdn.net


วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร


วัดกัลยาณ์ หรือ ชื่อเต็มชื่อว่า วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา ฝั่งธนบุรี สร้างขึ้นมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 โดยเจ้าพระยานิกรบดินทร์ 

( โต กัลยาณมิตร ) 


รัชกาลที่ 3 ทรงสร้างพระวิหารหลวง และทรงสร้างพระประธานพระราชทานเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ชื่อ พระพุทธไตรรัตนนายก หรือ หลวงพ่อโต ด้วยมีพระประสงค์จะให้เป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่อยู่ริมแม่น้ำ แบบเดียวกันกับที่วัดพนัญเชิงกรุงเก่า


image_968108
- ที่มารูป: scontent.fbkk7-2.fna.fbcdn.net

Location


ดูข้อมูลวัดเพิ่มเติมได้ที่ วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร


วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
image_968109
- ที่มารูป: scontent.fbkk7-2.fna.fbcdn.net


วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ตั้งอยู่ใกล้กับเชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้าฝั่งธนบุรี สร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 โดยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ ( ดิศ )

Locationดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ วัดประยุรวงศาวาส

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
image_968302
- ที่มารูป: cdn.royalgrandpalace.th


วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือ วัดพระแก้ว 

เป็นวัดในพระราชวังหลวงในสมัยอยุธยา ซึ่งเป็นวัดที่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นในพร้อมกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ และเป็นวัดในพระบรมราชวัง

รัชกาลที่ 1 ทรงโปรดเกล้าให้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือ พระแก้วมรกต พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของไทย

image_968308

วัดพระแก้ว

- ที่มารูป: cdn.royalgrandpalace.th

Location


ดูข้อมูล
เพิ่มเติมได้ที่ www.royalgrandpalace.th
 

วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
image_968311
- ที่มารูป: scontent.fbkk7-3.fna.fbcdn.net


วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร 

หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า วัดสุทัศน์ 

วัดสุทัศนเทพวรารามเป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และได้อัญเชิญ พระบรมราชสรีรางคารของพระองค์
มาบรรจุที่ผ้าทิพย์ด้านหน้าพุทธบัลลังก์ พระศรีศากยมุนี และมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ในวันที่ 9 มิถุนายนของทุกปี

image_968320
- ที่มารูป: scontent.fbkk7-2.fna.fbcdn.net

Location


ดูข้อมูลวัดเพิ่มเติมได้ที่ วัดสุทัศนเทพวรารามศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร
image_968321
- ที่มารูป: bangkokcitypillarshrine.com


ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร


ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร เป็นศาลที่สร้างขึ้นมาพร้อมกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์
เป็นราชธานี ตามธรรมเนียมพิธี พราหมณ์ ว่า ก่อนที่จะสร้างเมืองจะต้องทำพิธียกเสาหลักเมือง ในที่อันเป็นชัยภูมิสำคัญ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมือง

image_968322
- ที่มารูป: bangkokcitypillarshrine.com

Location


ดูข้อมูล ศาลหลักเมือง กรุงเทพมหานคร เพิ่มเติมได้ที่ 
https://bangkokcitypillarshrine.com/

Disclaimer : หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อทีมงานมาที่ info@sistacafe.com
Search @