' เศรษฐกิจพอเพียง ' ปรัชญาจาก ' มหากษัตริย์นักพัฒนา ' ที่นานาประเทศยกย่อง

' เศรษฐกิจพอเพียง ' ปรัชญาจาก ' มหากษัตริย์นักพัฒนา ' ที่นานาประเทศยกย่อง

ในวันนี้เราจะพามาดูที่มาและความสำคัญของ ' ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ' ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่นานาประเทศยกย่องให้ทรงเป็น ' มหากษัตริย์นักพัฒนา ' กันค่ะ

13 October 2017
Pearrisa
13 October 2017
เลือกอ่านตามหัวข้อ


พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทรงเป็นกษัตริย์ที่ทรงงานหนักที่สุดในโลก มาอย่างยาวนานกว่า 70 ปี การเสียสละความสุขส่วนพระองค์เพื่อความกินดีอยู่ดีของราษฎรถือเป็นเครื่องพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนถึงความรักและความห่วงใยที่พระองค์ทรงมีต่อประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริง

  

image_456213

' พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ' พระราชาผู้ไม่ยืนค้ำหัวราษฎร

- ที่มารูป: welovethaiking.com

  

และด้วยเหตุนี้เอง องค์กร UNESCO จึงได้จัดพิธีสดุดีและ ยกย่องให้  ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเป็น
' มหากษัตริย์นักพัฒนา ' จาก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่นำมาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมทั้งส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น

  

  

ในวันนี้เราจึงนำ ความเป็นมาและใจความสำคัญ ของ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาให้ได้อ่านกัน เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

 

image_456237

' ความพอเพียง ' คือรากฐานของ ' ความมั่นคง '

- ที่มารูป: www.kasetkaoklai.com

  

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชดำรัสแก่ชาวไทยเพื่อใช้เป็นแนวทางแก้ไข วิกฤตการณ์ทางการเงิน ในเอเชีย เมื่อปี พ.ศ. 2540 เพื่อให้ประชาชนชาวไทยสามารถดำรงอยู่ได้ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งต่อมาก็ได้รับการยกย่องเชิดชูว่าเป็นปรัชญาที่มีประโยชน์ต่อทั้งประเทศไทยและนานาประเทศทั่วโลก

  

image_456220

ในหลวง ร. 9 ทรงมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับ ' เศรษฐกิจพอเพียง '

- ที่มารูป: welovethaiking.com

  

ใจความสำคัญของ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ก็คือ การยึด หลักทางสายกลาง ในการดำรงชีวิตของประชาชนในทุกระดับ และ ในหลวง ร. 9 ยังได้ทรงพระราชทาน นิยาม ' 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ' ซึ่งประกอบด้วย ความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน ที่ตั้งอยู่บนเงื่อนไขของ ความรู้และคุณธรรม

  

image_456242

พระองค์ทรงส่งเสริมให้ราษฎรมีความรู้และพัฒนาทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน มาใช้สร้างรายได้และอาชีพเพื่อเลี้ยงตัวเอง

- ที่มารูป: www.chaoprayanews.com

  

' 3 ห่วง '

ความพอประมาณ คือ การทำสิ่งต่างๆ ด้วยความพอดี ไม่มากหรือน้อยจนเกินไป ต้องไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่น

image_456257

“ ก็เลี้ยงมันมาเหมือนลูก แล้วจะกินมันได้อย่างไร ” ในหลวง ร. 9 ไม่เสวยปลานิล เพราะทรงเป็นผู้เลี้ยงปลานิลคนแรกในประเทศไทย

- ที่มารูป: dpsthai.com

  

ความมีเหตุผล คือ การตัดสินใจเรื่องต่างๆ โดยใช้หลักเหตุผลพิจารณาหาสาเหตุของปัญหา ตลอดจนผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบ

image_456265

ทรงมองปัญหาด้วยเหตุผล หาสาเหตุของปัญหาและวิธีการแก้ไขที่สมเหตุสมผล

- ที่มารูป: www.matichon.co.th

  

การมีภูมิคุ้มกันที่ดี คือ การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือจากผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตาม

image_456264

ทรงให้ความรู้ สร้างความเข้าใจให้กับราษฎร เพื่อเป็น ' ภูมิคุ้มกัน ' ต่อการเปลี่ยนแปลง

- ที่มารูป: www.siamrath.co.th

  

' 2 เงื่อนไข '

เงื่อนไขความรู้ คือ ความรอบรู้ ความรอบคอบ และมีความระมัดระวังในการดำเนินชีวิต รวมถึงการตัดสินใจทำสิ่งใดๆ ก็ตาม

image_456283

ทรงมุ่งช่วยเหลือพัฒนาให้เกิดการพึ่งตนเองได้ของคนในชนบทเป็นหลัก

- ที่มารูป: pbs.twimg.com

  

เงื่อนไขคุณธรรม คือ การยึดถือคุณธรรมต่างๆ ในการดำเนินชีวิต เช่น ความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทน ความขยันหมั่นเพียร การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และการแบ่งปัน

image_456286

“ ผู้ที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แม้จะมีความรู้น้อยก็ย่อมทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้ มากกว่าผู้มีความรู้มากแต่ไม่มีความสุจริต ไม่มีความบริสุทธิ์ใจ….” พระราชดำรัสเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2533

- ที่มารูป: i1.wp.com

  

ทั้งหมดนี้ก็คือที่มาและความสำคัญของ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวคิดของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทำให้ประชาชนชาวไทยสามารถดำรงชีวิตผ่านความเปลี่ยนแปลงต่างๆ มาได้ถึงปัจจุบันนี้

  

Disclaimer : หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อทีมงานมาที่ [email protected]
Search @